گردش مالی بیوتکنولوژی

1-بازار بیوتکنولوژی

https://www.gminsights.com/industry-analysis/biotechnology-market

گردش مالی صنعت بیوتکنولوژی
اندازه بازار بیوتکنولوژی در سال 2020 حدود 497 میلیارد دلار ارزش گذاری شد و انتظار می رود  بین

2021 تا 2027 با CAGR بیش از 9.4٪. و پروتئومیکس، استفاده روزافزون از راهکارهای بیوتکنولوژی

توسعه درمان های درمانی و سایر داروها را فراهم کرده است

 

   Read More

-------------------------------------------

2-بازار جداسازی فرآورده های دارویی مشتق از پلاسما

Read More

-----------------------------------

3-بازار یخچال و فریزرهای پزشکی آمریکا

Read More

---------------------------------------

4-بازار فریزرهای با دمای فوق پایین

 Read More

--------------------------------------------

5-بازار جهانی انکوباتورهای Co2

 Read More

--------------------------------

6-آمار و ارقام کمپانی BINDER

 Read More

----------------------------------------

7-بیو بانک دانش پژوه فجر

 Read More