درباره شرکت

 

شرکت دانش پژوهش فجر

https://dpf-bloodbank.com/en/

***********************************

شرکت گیتی صنعت نوین فجر خاورمیانه

http://gsncold.com/

***********************************

 

شرکت فناوران نوین سلامت فجر خاورمیانه

مشارکت در سرمایه گذاری صنعت سلامت در بین المللی

پروژه ها

1- تولید تجهیزات بیوبانک و تجهیزات بیوتکنولوژی جهت استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی سیستم های بیولوژیکی

2- احداث مراکز جمع آوری پلاسما به دو صورت:

طبیعی و هایپرایمیون

3- تولید داروهای بیولوژیک از پلاسمای تازه

طبیعی و هایپرایمیون

درمان بیماری های خاص از طریق تولید داروهای بیولوژیکی با کیفیت بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت

4- احداث مراکز انتقال خون در پروژه های بین المللی با قرارداد کلید در دست به دو صورت :

ثابت و سیار

5- ساخت بیوبانک و مراکز کوهورت پیشرفته با قراردادهای کلید در دست:

ثابت و سیار

6- همکاری با سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای شناسایی میکروارگانیسم های بیماری زا :

اپیدمی و هندمی

7- مشارکت علمی و اقتصادی و سرمایه گذاری در  پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها در پروژه های بین المللی زیر :

1- برنامه ریزی و ساخت تجهیزات انتقال خون به عنوان نمونه اولیه در شتاب دهنده ها و استارت آپ های مرتبط

2- تولید داروهای مشتق از پلاسما در مقیاس آزمایشگاهی در شتاب دهنده ها و استارت آپ های مرتبط :

ثابت و همراه

اهداف ما:

1- ارائه کمک به درمان بیماران

2- توسعه بانک های زیستی پیشرفته و مراکز کوهورت به عنوان شبکه های ملی، منطقه ای و جهانی برای کشف میکروارگانیسم های نوظهور و نوظهور.

3- مشارکت علمی و اقتصادی و سرمایه گذاری همراه با شرکت های معتبر بین المللی در ساخت تجهیزات انتقال خون، ساخت مراکز جمع آوری پلاسما و تولید داروهای مشتق از پلاسمای بیولوژیک